Study MaterialsNCERT SolutionsNCERT Solutions for Class 12 Sanskrit Bhaswati भास्वती भाग 2 | कक्षा 12 संस्कृत गाइड

NCERT Solutions for Class 12 Sanskrit Bhaswati भास्वती भाग 2 | कक्षा 12 संस्कृत गाइड

NCERT Solutions for Class 12 Sanskrit Bhaswati: Detailed, Step-by-Step NCERT Solutions for Class 12 Sanskrit Bhaswati भास्वती भाग 2 Text Book Questions and Answers.

  Fill Out the Form for Expert Academic Guidance!  +91


  Live ClassesBooksTest SeriesSelf Learning
  Verify OTP Code (required)

  I agree to the terms and conditions and privacy policy.

  Class 12 Sanskrit NCERT Solutions | Bhaswati Class 12 Guide

  Don’t you have a hardcopy of the Sanskrit Textbook and worried about how to learn it. Don’t worry as we have curated the NCERT Solutions for Class 12 Sanskrit in a simple and easy to understand language. You can rely on the Class 12 NCERT Solutions for Sanskrit provided here as they are given to you after ample research. Make the most out of the NCERT Solutions prevailing as per the latest CBSE Guidelines and score high in your board exams. Download the Sanskrit 12th Class NCERT Solutions PDF free of cost through the quick links available.

  Bhaswati Sanskrit Book Class 12 Solutions

  Take the help of the Chapterwise NCERT Solutions of Class 12 Sanskrit and ace up your preparation. Enhance Subject Knowledge on Sanskrit through the detailed solutions provided. All the Solutions are provided in a clear manner so that students can understand them quickly and clarify their doubts. Simply click on the quick links available below and prepare the concepts underlying accordingly.

  • Chapter 11 कार्याकार्यव्यवस्थितिः
  • Chapter 12 विद्धास्थानानि

  खण्डः क

  खण्डः ख – संस्कृतेन रचनात्मकं लिखितकार्यम्

  खण्डः ग
  अनुप्रयुक्तव्याकरणम्

  खण्डः घ
  भाग I – पठितांश-अवबोधनम्

  भाग II – सामान्यः संस्कृतसाहित्यपरिचयः

  • पाठ्यपुस्तके संकलितपाठ्यांशानाम् कवीनां कृतीनां संस्कृतेन परिचयः

  CBSE Class 12 Sanskrit Syllabus

  संस्कृतम् कक्षा – 12
  पूर्णाङ्काः 100
  एकम् प्रश्नपत्रम्

  अस्मिन् प्रश्नपत्रे चत्वारःः खण्डाः भविष्यन्ति
  खण्डः “क” अपठितांश-अवबोधनम् (10)
  खण्डः “ख” रचनात्मककार्यम् (15)
  खण्डः “ग” अनुप्रयुक्तव्याकरणम् (30)
  खण्डः “घ” (45)
  (अ) पठित-अवबोधनम् (35)
  (ब) संस्कृतसाहित्येतिहास्य परिचयः (10)

  प्रतिखण्डं विस्तृतविवरणम्
  खण्डः ‘क’ – (अपठितांशअवबोधनम्)

  80-100 शब्दपरिमितः एक सरलः अपठितः गद्यांशः। प्रश्नवैविध्यम् (अङ्काः – 10, कालांशः – 21)
  (i) एकपदेन उत्तरम्
  (ii) पूर्णवाक्येन उत्तरम्
  (iii) सर्वनामस्थाने संज्ञाप्रयोगः
  (iv) कर्तृक्रिया-पदचयनम्
  (v) विशेषण-विशेष्य/पर्याय/विलोमादिचयनम्
  (vi) समुचितशीर्षकप्रदानम्

  खण्डः ‘ख’
  (संस्कृतेन रचनात्मकं लिखितकार्यम्) (अङ्काः – 15, कालांशः – 32)

  1. अनौपचारिकं पत्रम्/प्रार्थनापत्रम्
  2. लघुकथा (शब्दसूचीसाहाय्येन, रिक्तस्थानपूर्ति-माध्यमेन)
  3. संकेताधारितम् अनुच्छेदलेखनम् (चित्रमधिकृत्य, निर्दिष्टशब्दसूची-साहाय्येन)

  खण्डः ‘ग’
  (अनुप्रयुक्तव्याकरणम्) (अङ्काः – 30, कालांशः – 63)

  (i) पाठाधारिताः सन्धिच्छेदाः (2 + 2 + 2 = 6)
  स्वरसन्धिः, व्यंजनसन्धिः, विसर्गसन्धिः
  (ii) पाठाधारितसमस्तपदानां विग्रहा: (6)
  अव्ययीभावः, द्विगुः, द्वन्द्वः, तत्पुरुषः, कर्मधारयः, बहुव्रीहिः
  (iii) प्रत्ययाः
  अधोलिखितप्रत्यययोगेन वाक्यसंयोजनम्/सङ्केताधारितरिक्तस्थानपूर्तिः
  (अ) कृत् – क्त, क्तवतु, क्त्वा, तुमुन्, ल्यप्, तव्यत्, अनीयर्, क्तिन्, शतृ, शान। (5)
  (आ) तद्धित — मतुप्, इन्, ठक्, ठञ्, त्व, तल्। (3)
  (iv) अन्वितिः (5)
  कर्तृ-क्रिया-अन्वितिः/विशेषण-विशेष्य-अन्वितिः
  (v) उपपदविभक्तिप्रयोगः (पाठ्यपुस्तकम् आधृत्य) (5)

  खण्डः ‘घ’
  भागः I – (पठितांश-अवबोधनम् ) (अङ्काः – 45, कालांशः – 94)

  (अ) अंशत्रयम् (15)
  (i) एकः गद्यांशः (5)
  (ii) एकः नाट्यांशः (5)
  (iii) एकः पद्यांश: (5)
  प्रश्नवैविध्यम्
  (i) एकपदेन उत्तरम् (1)
  (ii) पूर्णवाक्येन उत्तरम् (1)
  (iii) विशेषण-विशेष्य-अन्विति:/पर्याय/विलोमचयनम् (1)
  (iv) सर्वनामस्थाने संज्ञाप्रयोगः (1)
  (v) कर्तृ-क्रिया-पदचयनम् (1)
  (आ) (i) उद्धृतांशानम् प्रसङ्गसन्दर्भलेखनम् कः कम् कथयति/सन्दर्भग्रन्थस्य लेखकस्य च नामोल्लेखनम् (4)
  (ii) प्रदत्ते भावार्थेत्रये शुद्धभावार्थचयनम्/ प्रदत्ते भावार्थे रिक्तस्थानपूर्तिः (4)
  (iii) उद्धृतश्लोकानाम् अन्वयेषु रिक्तस्थानपूर्तिः (4)
  (iv) प्रदत्तवाक्यानां क्रमयोजनम् (4)
  (v) प्रदत्तपंक्तिषु प्रसङ्गानुसारं श्लिष्टपदानाम्/पदानाम् अर्थलेखनम् (4)

  भागः II – (सामान्यः संस्कृतसाहित्यपरिचयः) (10)
  1. (अ) पाठ्यपुस्तके संकलितपाठ्यांशानां कवीनां कृतीनां संस्कृतेन परिचयः (1 × 5 = 5)
  (आ) संस्कृते गद्य-पद्य-नाटकादिविधानां मुख्यविशेषतानां परिचयः (5)

  Benefits of 12th Class NCERT Solutions on Sanskrit

  Go through the advantages of referring to Class 12th NCERT Solutions on Sanskrit from the below sections. They are along the lines

  • Students can learn all the concepts in a simple and easy to understand language.
  • All the Solutions provided are available for download and you can access them free of cost.
  • Lay a stronger foundation of basics by solving the NCERT Solutions provided.
  • Detailed Solutions provided are given by subject experts and as per the latest syllabus guidelines.
  Chat on WhatsApp Call Infinity Learn

   Talk to our academic expert!   +91


   Live ClassesBooksTest SeriesSelf Learning
   Verify OTP Code (required)

   I agree to the terms and conditions and privacy policy.